понеделник, 1 април 2019 г.

Месец в Швейцария | One Month in Switzerland | Switzerland


След един месец в Швейцария усещането, че си турист започва да избледнява.. Опознаваш квартала, свикваш с пътя до офиса, знаеш къде седят нещата в супермаркета и автоматично отговаряш с Bonjour :) Това е време като никое друго - поставяш основите на нов живот на ново място. Концентрирано в един месец правиш неща, които си правил с години и отдавна си свикнал, че ги имаш: откриваш банкови сметки, абонираш се за градски транспорт, търсиш апартамент, започваш да го обзавеждаш от нула, включваш интернет, регистрираш се къде ли не... Така си даваш сметка от колко много малки елементи е изградено ежедневието ни, които трябва да свържеш отново в мрежа, за да заработи системата.

Това е време, в което виждаш нови измерения на познати неща и преоткриваш себе си, в което правиш за първи път неща, които в предишния си живот не се е налагало да правиш, някой ти е помагал или си мислел, че не можеш да свършиш сам. И точно тук започва личната ти трансформация:) Ето няколко примера:

1. Маса за един. Колко често сядаме сами в заведение просто да пием кафе или дори да хапнем? В собствения си град винаги го правим с приятели и почти никога сами. Може би само докато чакаме нещо или имаме да убием малко време до среща. В новия град, където още нямате приятели, често се налага да резервирате маса за един. В началото е странно и даже малко некомфортно.. постепенно се отпускате и започвате да се радвате на едно ново усещане - спокойствието да бъдете сам със себе си без да се чувствате неудобно и без да се притеснявате как изглежда това. Любимото ми място за брънч в Лозана е Loxton - на съседната улица е, говорят английски и работи в неделя!! Горещо го препоръчвам ако минавате през града - с компания или сам.

*

After a month in Switzerland, the feeling of being a tourist begins to fade. You get to know the neighborhood, get used to the way to the office, know where things are in the supermarket and automatically answer with ‘Bonjour’ :) This is a time like no other - laying the foundations for a new life. In one month you should do things you have done for years and you have long been accepted for granted: you open bank accounts, subscribe to Internet and public transport, look for an apartment, start furnishing it from scratch, register yourself anywhere. .. So you realize how many small elements make up our everyday life, which you have to reconnect to a network in order to make the system work.

 

This is a time when you see new dimensions of familiar things and rediscover yourself, when you do for the first time things that you didn't have to do in your previous life, someone helped you or you thought you couldn't do by yourself. And this is where your personal transformation begins :) Here are some examples:


1. Table for one. How often do we sit alone in a restaurant just to drink coffee or even eat? In our own city we always do it with friends and almost never alone. Maybe just while we're waiting for something or someone. In the new city, where you don't have friends yet, you often have to book a table for one. At the beginning it is quite odd and even slightly uncomfortable ... gradually you relax and start enjoying a new feeling - the peace of being with yourself without feeling uncomfortable and without worrying about how it looks like. My favorite place for brunch in Lausanne is Loxton - it's on the next street, the staff speaks English and it works on Sundays!! I highly recommend it if you go through the city - with company or alone.2. Направи си сам. Едно от трудните неща при устройването в чужда държава е придобиването на нови мебели и по-специално тяхното сглобяване. В различна и скъпа държава като Швейцария, познатата ИКЕА се оказва най-лесния избор. В София или в Лозана, ИКЕА е ИКЕА :) С една голяма разлика - в собствения ти град винаги има кой да ти помогне с превоз и сглобяване. Точно затова никога няма да ти хрумне да сглобиш сама нещо голямо! Откритието, че можеш да сглобиш сама диван на ИКЕА е велико преживяване за една жена. След два часа и треперещи ръце, гледката на дивана пред очите ти те кара да се чувстваш всесилна :)

*

2. Do it yourself. One of the difficult things when settling in a foreign country is the acquisition of new furniture and in particular their assembly. In a different and expensive country like Switzerland, the famous IKEA turns out to be the easiest choice. In Sofia or Lausanne, IKEA is IKEA :) With one big difference - in your own city there is always someone to help you with transportation and assembly. That's why it will never come to your mind to assemble something big yourself! The discovery that you can assemble an IKEA sofa yourself is a great experience for a woman. After two hours and trembling hands, the view of the sofa in front of your eyes makes you feel as a superwoman :)3. Соло пътешествия. Не е тайна колко обичам да пътувам и да откривам нови места. Разбира се, най-хубаво е да го правиш с приятели, за да споделяш емоциите и откритията си. Соло пътешетсвията обаче също имат своя чар. Преди време ви разказах за опита си да тръгнеш сам на път с непознати. Сега мога да споделя и опита си да пътешестваш сам със себе си - просто да си вземеш чантата, картата и фотоапарата, и да избереш посока. Съвсем различно преживяване - дава такова хубаво усещане за пълна свобода и отваря очите ти за скрити етюди, които в шума на общуването с компания, би пропуснал. Вижте какво видях във Веве и Лутри, и очаквайте продължение :)

*

3. Solo travel. It's not a secret how much I love traveling and discovering new places. Of course, it's best to do it with friends to share your emotions and discoveries. However, solo travel also has its charm. Some time ago I told you about my experience to go on a trip alone with strangers. Now I can share my experience of traveling solo - just take your bag, map and camera, and choose a direction. A completely different experience - it gives such a nice feeling of complete freedom and opens your eyes to hidden sketches, which in the noise of communicating with friends, you would miss. See what I discovered in Vevey and Lutry


Започвам да разбирам какво имат предвид хората, когато казват, че животът в чужбина те променя. Новите обстоятелства и ситуации те карат да преоткриваш нови измерения на познатите неща и да надхвърляш собствените си граници. Енергията, с която това те зарежда е страхотна. И си мисля, защо е нужно да се местиш, за да го изпиташ? Всичко е в ума ни. Смяната на мястото помага на ума да преодолее лимитите, които сами му слагаме. Ако просто опитате да сглобите сама нещо от ИКЕА или отидете да изпиете сам кафето си, ще откриете същото. Заслужава си и горещо препоръчвам да опитате :)

*

I'm beginning to understand what people mean when they say that living abroad changes you. New circumstances and situations make you rediscover new dimensions of familiar things and overcome your own boundaries. And there is a great energy in this. So I am thinking, why do you have to change a country to experience it? Everything is in our mind. Changing the place helps the mind to overcome the limits we set for it. If you just try to assemble something from IKEA yourself or go and enjoy a coffee by yourself, you will find the same. It is worth it and I highly recommend you try it :)


Автор: Елица Лозанова I Снимки: eLights photography I Публикувано в Life Tasting Blog

Последвайте ни във Facebook и в Instagram

Няма коментари:

Публикуване на коментар