неделя, 12 май 2019 г.

Три месеца в Швейцария | Three months in Switzerland | Switzerland

Времето лети бързо, когато всичко край теб е ново. Поглеждам календара и ми се струва невероятно, че са минали три месеца от старта на приключението Швейцария. За това време основите на новия живот са поставени и вече усещам коловозите на ежедневието - някои са леки и удобни, други още провокират отпор във волната ми балканска душа:)

Сега искам да ви разкажа за три нови неща от швейцарското ежедневие, които ми допаднаха и харесаха. 

*

Time flies fast when everything around you is new. I look at the calendar and it seems incredible that three months have passed since the start of my Switzerland adventure. During this time the foundations of the new life have been laid and I can already feel the tracks of everyday life - some are light and comfortable, others still provoke resistance in my free Balkan soul :)

Let me tell you about three new things from Swiss everyday life that resonate with me and I like.

 

1. Концепцията за ограничаване на отпадъците #zerowaste

Помните опита да се въведе разделно събиране на отпадъци в България, нали? Цветните контейнери си седят и сега, но колко хора наистина събират боклука си разделно? В Швейцария го правят всички! Без изключения и явни нарушения. Един от първите съвети, които получих, когато пристигнах, беше ‘внимавай с боклука’! Колегите ми чужденци се шегуват, че ако не рециклираш, ще те екстрадират. Допускам, че шегата не е далече от истината:) Започнах да наблюдавам с любопитство как са го постигнали и забелязвам, че е постоянна държавна политика, подкрепена от различни мерки. Не са само контейнерите и ефективните глоби. Създадена е система и удобство да я следваш. И ти става навик. Разбира се, че е по-сложно и изисква мислене и планиране (още се чудя къде да изхвърля големите найлонови опаковки от Икея;), но каузата си заслужава усилието. А с времето става рутина като смяната на ръчни скорости.

Разделното събиране на отпадъци е само една крачка. Швейцарците са направили още няколко в посока намаляване самото създаване на отпадъци! Целенасочено и осъзнато избягват пластмасата - масово използват платнени торби и колички за пазар, а за добре дошъл в офиса подаряват стъклена бутилка за вода (и шоколад, разбира се!). 

Естествено и тук не всички са "зелени" - има хора, които отделят повече внимание, има и по-безразлични. Но истината е, че ако малко ви пука, тази среда ви провокира и улеснява да се включите. Така, че като ме видите с платнена чанта на елегантно палто, ще знаете защо :)

*

1. Waste reduction concept #zerowaste

You remember the attempt to introduce separate waste collection in Bulgaria, right? The colored containers are still sitting, but how many people really collect their garbage separately? Everyone in Switzerland does it! Without exceptions and obvious violations. One of the first pieces of advice I received when I arrived was ‘be careful with the garbage’! My foreign colleagues joke that if you don't recycle, you will be extradited. I assume that the joke is not far from the truth :) I began to observe with curiosity how this is achieved here and I noticed that it is a consistent state policy, supported by various measures. It's not just containers and effective enforcement. A system and convenience to follow it has been created. And it becomes a habit. Of course, it's more complicated and requires thinking and planning (I'm still wondering where to throw the big plastic bags from Ikea;), but the cause is worth the effort. And over time, it becomes a routine like changing gears.

Separate waste collection is just one step. The Swiss have done a few more in the direction of reducing waste generation itself! They purposefully and consciously avoid plastic - they use canvas bags and carts for the market, and for a welcome in the office you receive a glass bottle for water (and chocolate, of course!).

Of course, not everyone here is "green" - there are people who pay more attention, there are more indifferent. But the truth is that if you care a little, this environment provokes you and makes it easier to get involved. So when you see me with a canvas bag on an elegant coat, you will know why :)


 

2. Фокус върху местното производство

Друго нещо, което впечатлява в Швейцария, е фокусът към местното производство. Навсякъде виждаш призиви да избереш произведеното в страната, да подкрепиш местните фермери, да се довериш на високото швейцарско качество. Два пъти в седмицата старият град на Лозана се превръща във фермерски пазар, а в супермаркетите ще видите най-вече швейцарски продукти и малко разнообразие на чуждите марки. Вярно е, че това е възможно, защото страната не е в ЕС. И как да не им завидиш за умението да водят политика, която им осигурява едновременно предимствата на съюза и запазване на идентичност и национални интереси!?

*
2. Focus on local products 
Another thing that impresses in Switzerland is the focus on local products. Everywhere you see calls to choose local products, to support local farmers, to trust the high Swiss quality. Twice a week, Lausanne's old town becomes a farmers' market, also in the supermarkets you will see mostly Swiss products and a small variety of foreign brands. It is true that this is possible because the country is not in the EU. And how can you not envy them for their ability to pursue a policy that provides them with both the advantages of the Union and the preservation of identity and national interests !?

 

3. Време на открито

Всяко нещо в живота има две страни. Няма нужда да обяснявам лошата страна на високите цени и ограниченото работно време на швейцарските магазини! Обаче открих един доста хубав страничен ефект;) Когато всичко е твърде скъпо или затворено в свободното ти време, не можеш да прекарваш твърде много от него по магазините или по кафенета. И търсиш алтернатива. А тя е да излезеш сред природата! 

Така всяка неделя редовия швейцарски гражданин е на открито. Вместо в моловете, младежите се разхождат по алеите край езерото с ролери или се събират на групички, слушат музика от телефоните и си говорят. Децата са навсякъде с тротинетки и колела. Двойки седят по парапетите на езерото с бутилка вино. Пълно е със зелени зони за пикник и семейства, и приятели прекарват часове на барбекю с игри. И сам да си, можеш просто да си четеш на вън:)

Една българка тук ми каза: харесвам Швейцария, защото ми напомня България преди 30 години:) И колкото и странно да звучи, много е вярно! Точно този начин да прекарваш времето си сега ни се струва малко ретро, но ако се замисли човек е толкова естествен и познат от детските ни спомени на безкрайни игри на кър, ластик и фунийки... 

 

3. Outdoor time

Everything in life has two sides. No need to explain the downside of high prices and limited opening hours of Swiss stores! However, I found a pretty nice side effect;) When everything is too expensive or closed in your free time, you can't spend too much of it in shops or cafes. And you are looking for an alternative. Like going out in the nature!

Thus, every Sunday the ordinary Swiss is outdoors. Instead of malls, young people spend time around the lake – walking, biking, or just gathering in gropes, listening to music from their phones and talking. Kids are everywhere with scooters and bicycles. Couples sit on the railings of the lake with a bottle of wine. It is full of green picnic areas and families, and friends spend hours barbecuing with games. Even if you are alone, you can just read outside :)

A Bulgarian friend here told me: ‘I like Switzerland because it reminds me of Bulgaria 30 years ago’ :) And as strange as it sounds, it is very true! Exactly this way of spending your time now seems a bit retro to us, but if you think about it, it is so natural and familiar from our childhood memories of endless games of skin, rubber band and funnels.


Автор: Елица Лозанова I Снимки: eLights photography I Публикувано в Life Tasting Blog

Последвайте ни във Facebook и в Instagram

Няма коментари:

Публикуване на коментар