неделя, 28 февруари 2021 г.

Минимализъм - 7 стъпки към опростяване на храненето | Minimalism - 7 Tips How To Simplify Food | Zen


[BG] В началото на пътя си към по-минималистичен начин на живот, си определих 3 сфери от живота ми, които имат нужда от опростяване - Време, Храна и Вещи. Вече споделих моите 7 техники за овладяване на времето и 7 стъпки към дигитален минимализъм. Сега ще ви разкажа как планирам да опростя храненето си.

Докато проучвах темата за минимализъм в храненето, срещнах доста идеи, но много от тях не ми допаднаха. Ето два примера: Да спестиш време като подготвяш храната си предварително (например готвите веднъж за цялата седмица) - аз обаче обичам прясната храна; Да ядете едни и същи храни, и да готвите само с няколко базови съставки - според мен обаче разнообразието е ключово за здравословното хранене.

Ето защо в областта на опростяване на храненето, моите стъпки ще бъдат насочени не толкова към намаляване на времето и усилията за приготвяне на храна, колкото към улесняване на тялото ми да я обработва по- бързо и лесно. Планирам да приложа следното:

1Да намаля порциите. Доверявам се на логиката, че силата на храната е в качеството, а не в количеството. Твърде големите количества отнемат повече време за обработка и също така водят до натрупване на излишъци. 

2Да избягвам храните, които не са полезни. Основното предизвикателство за мен е да намаля захарта. Аз съм от хората, които наистина много обичат сладко и ограничаването му изисква доста воля и дисциплина, съответно бележа променливи успехи. 

3Да намаля обработените храни. Целта ми е винаги, когато е възможно, да избирам жива храна като най- естествена за човешкия организъм. Харесвам и философията за готвене с пресни плодове и зеленчуци, характерни за сезона и произведени в близост до твоето населено място. Тук намерих хубав календар за сезонните плодове и зеленчуци в България по месеци.

4Да намаля месото. Това не е толкова трудно като захарта, защото никога не съм била много месоядна. Идеята ми е отново, че обработването на месото е по-трудно и отнема на тялото повече енергия. 

5Да избягвам храни, които могат да отключат хранителни алергии. Преди време си направих кръвен тест, който показа хранителна непоносимост към класиките - млечни продукти, яйца и глутен, както и някои екзотики като киви и диня (да се чуди човек:). Опитът ми с изключването им за определен период показа, че отстраняването на млечните и яйцата наистина ми се отрази добре, а глутенът се повлия и показа по-ниски стойности при следващия тест. Покрай този експеримент разнообразих менюто си с храни, които до този момент пренебрегвах.

6Да пия повече вода. Аз съм човек, който е жаден изключително рядко и пиенето на вода е нещо, за което полагам усилия. Стратегията ми сега включва задължителна чаша топла вода след събуждане, чаша вода преди всяко ядене и бутилка на бюрото докато работя.

7Да постя/лечебно гладуване. Гладуването като цяло е притоворечива тема. Има много материали, посветени на ползата от лечебното периодично гладуване (intermediate fasting), а има и особено мнение дали се отразява добре на женския организъм (вижте тук). Има и открити противници на идеята за гладуване. Аз съм склонна да се доверя на сигналите на тялото си - когато не се чувствам добре, не изпитвам глад и приемам това за знак да не натоварвам тялото си с обичайната грижа за обработване на храната, а да го оставя да се фокусира върху борбата с болестта. Това, което ми пасва като профилактика, е гладуването в интервал 16:8 - пасва добре на уикендите, когато имаме навика малко да прекаляваме:) Това включва две хранения на ден (без закуска и без похапване между храненията). 

Наред с това тази година съм решила да постя и ще ви разкажа за това в следващия материал. А до тогава, ако следите историите в Instagram, през седмицата ще показвам как прилагам тези стъпки.


Ако този материал ви хареса, може да разгледате:

~ Минимализъм - на път към опростяване на живота

7 техники за овладяване на времето 

7 стъпки към дигитален минимализъм


***

[ENG] At the beginning of my journey to a more minimalist lifestyle, I identified 3 areas of my life that need simplification - Time, Food and Possessions. I have already shared my 7 tips how to simplify time and 7 tips to digital minimalism. Now I will tell you how I plan to simplify my food.

While researching the topic of food minimalism, I came across ideas that do not resonate with me. Here are just two examples: Saving time by preparing your food in advance (for example, cooking once a week for the whole week ahead), however I like fresh food; Eating the same types of food and cooking with just a few basic ingredients - however, I think variety is the key to a healthy diet.


Therefore, in the area of ​​food simplification, I will focus not on reducing the time and effort for cooking, but on helping my body to process the food faster and easier. Here is what I am planning:


1Less portions. I trust the logic that the power of food is in quality, not quantity.  Too large quantities take longer to process and also lead to the accumulation of surpluses.


2Less non-healthy foods. The main challenge for me is to reduce sugar. I have a sweet tooth and limiting sugar requires a lot of will and discipline.


3Less processed foods. My goal is whenever possible to choose live food as the most natural for the human body. I also like the philosophy of cooking with fresh and seasonal fruits and vegetables produced near your place. Here you can find a good Swiss seasonal calendar.


4Less meat. It's not as hard as sugar because I've never been big fan of meat. My idea is again that processing meat is more difficult and takes more energy from the body


5Less foods to which I am intolerant. Some time ago I did a food allergy test, which showed elevated levels of the classics - dairy products, eggs and gluten, as well as some exotics such as kiwi and watermelon (still wondering why :). Avoiding dairy products and eggs really worked well for me, and I reduced the level of intolerance to gluten. In addition I enriched my diet with foods that I had been ignoring until now.


6More water. I am a person who is really thirsty very rarely and drinking water is something I strive for. My strategy now includes a mandatory glass of warm water after waking up, a glass of water before each meal and a bottle on the desk while I work.


7Fasting. Fasting in general is controversial. There are many books and systems dedicated to the benefits of intermediate fasting (check this one), and there is a particular opinion on whether it has a good effect on women. There are also outspoken opponents of the idea. I tend to trust my body's signals - when I'm not feeling well, I'm not hungry and I take this as a sign not to burden my body with the usual care of food processing, but to let it focus on fighting the disease. What suits me is the 16:8 fasting - it fits well on weekends, when we have a habit of eating more.


In addition, this year I decided to try ritual fasting and I will tell you more about it in my next post. Until then, if you follow our Instagram stories, during the week I will share how I applied some of the tips.


If you like this post, you may read the following:

~ Minimalism- On The Way To Simplify Life

7 Tips How To Simplify Time

7 Tips For Digital MinimalismAuthor: Elitsa Lozanova I Published on Life Tasting Blog

Follow us on Facebook and Instagram 

неделя, 21 февруари 2021 г.

Минимализъм - 7 стъпки към дигитален минимализъм | Minimalism - 7 Tips For Digital Minimalism | Zen

[BG] В миналия пост започнах да ви разказвам какво правя, за да организирам времето си по-добре. Целта ми - 
да се освободя от излишното в живота си, което ще ми позволи да се фокусирам върху това, което е наистина важно. А когато говорим за излишество, такова откриваме в особено големи размери в дигиталното измерение на света ни - медии, социални мрежи, апликации, нотификации. Всички те ни заливат с информация и блокират времето ни без дори да се усетим. Вижте само данните за т.н screen time (поредната апликация на телефона ви;) и ще се изумите от часовете, които прекарваме взряни в екраните на телефоните и таблетите си. Искам да освободя колкото се може повече от тези часове за по-важни неща.
 

Ето и няколко техники, които започнах да прилагам за овладяване на дигиталната лавина:


1. По- малко телевизия. Имаше време, когато започвах деня си с включване на телевизора. После се преместих в Швейцария и един месец останах без телевизия. Така разбрах колко е приятно денят ти да започва без лоши новини. В началото тишината, която настъпва е малко странна, но винаги може да я запълните с хубава музика докато започнете да свиквате и да се чувствате комфортно с нея. А това става бързо и е хубаво.


2. По- малко нотификации. Обръщали ли сте внимание на количеството непоискани съобщения, които телефонът и таблетът ви пращат постоянно? Сякаш непрестанно някой ви бута с пръст да го гледате докато ви говори. “Социална дилема” (Social Dilemma, Netflix) засили неприятното усещането, че така някой постоянно краде от вниманието и времето ми и ме мотивира да ги спра. Изключих всички нотификации, освен тези за мейлите и съобщенията, а на тях им махнах звука и банерите. Когато аз реша, влизам и си преглеждам съобщенията.


3. По- малко апликации. Да отвориш чист екран е като да гледаш в езеро:) Всичко, което е важно и ползваш е точно пред очите и няма нужда да губиш време да скролваш. Изтрих всичко, което не ползвам, а апликациите, които ползвам рядко, прибрах в папки. 


4. По- малко акаунти. Когато човек си прави нов акаунт, не подозира за количеството мейли и нотификации, които ще последват. Дори ако не ги четем, те привличат вниманието ни и задръстват пощата ни. Реших да се отпиша от всички програми и акаунти, които не ползвам и чийто съобщения дори не отварям, а направо трия. На тези, които запазих, махнах нотификациите. Запазих само 2 пощи - служебната и една лична. И досадните съобщения намаляха осезаемо. Оле!


5. По- малко време в социалните мрежи. Социалните мрежи станаха голяма част от живота ни. Познавам няколко човека, които не ги ползват - и това е вариант. Според мен те са неразривна част от нашето съвремие, но изискват умно, внимателно и осъзнато управление. Затова аз избирам да ги огранича - ползвам само 3 (Fb, Instagram, LinkedIn). Всичко останало се повтаря в малка или голяма степен и само краде още внимание и време. Решила съм да огранича вниманието, което им отделям, като си определя време специално за тях.


6. По- малко консумация на медии. Последната година усетих със страшна сила негативната енергия на медиите. Без изключение те ни заливат основно с лоши новини и насаждат страх, и напрежение. Внимавайте - употребата на медии сериозно вреди на вас и на хората около вас!


7. По- малко комуникация. Аз съм социален човек и обичам общуването. С навлизане на дигиталните технологии обаче започнахме да губим много от анонимността и уединението си. Телефонът трябва да служи на нас, а не ние на него. Фактът, че звъни или получаваме съобщение не означава, че трябва да отговорим на мига. 


Ако още търсите мотивация да промените дигиталните си навици, ето 3 добри причини:

 • Ползването на технологиите трябва да е осъзнато, а не по навик. В наше време те са толкова достъпни, че е супер лесно да се пристрастиш към тях, което ни прави уязвими. 
 • Трябва да ползваме технологиите като средство да творим, а не като източник на щастие. Ако скучаем или сме умърлушени, обикновено посягаме към телефона си и потъваме във виртуални илюзии, вместо да успокоим ума си като излезем навън или създадем нещо с ръце.  
 • Технологиите не бива да изместват живия контакт. Въпреки, че са замислени да улеснят общуването, реално често ни изолират и откъснат от хората в живота ни.

Ако следите историите в Instagram, през седмицата ще покажа как прилагам някои от тактиките в този пост. А със следващия започвам нова тема и ще ви разкажа за това как опростявам начина си на хранене. 


Ако този материал ви хареса, може да разгледате:

~ Минимализъм - на път към опростяване на живота

~ 7 техники за овладяване на времето 


***


[ENG] In the previous post I started sharing how I began simplifying my time. My goal is to get rid of the excess in my life that will allow me to focus on what is really important. And when we talk about excess, a lot of it can be found in the digital dimension of our life - media, social networks, applications, notifications. They all overload us with information and block our time without even realizing it. Just look at your Screen time data (another application on your phone;) and you will be amazed by the hours we spend staring at the screens of our phones and tablets. I will try to free up as many of these hours as possible for more important things.

Here are some of the steps I took to simplify my digital life:


1Less TV. There was a time when I started my day by turning on the TV. Then I moved to Switzerland and had no television for a month. That's how I realized how nice it is to start your day with no bad news. In the beginning, the silence is a bit strange, but you can always fill it with good music until you start to get used to it, feel comfortable and soon you will start enjoying it. 


2Less notifications. Have you noticed the volume of notifications that we receive? Just like someone is constantly pushing you with a finger to watch him while talking to you. “Social Dilemma” (Netflix) increased this bad feeling that someone is competing for my attention and stealing my time and this motivated me to stop most of the notifications. I turned off all, except the emails and messages, and I turned off their sound and banners. So it is now up to me to log in and review my messages.


3Less applications. Opening a clean screen is like looking at a lake :) Everything you care about and use is right in front of your eyes and you don't have to waste time scrolling and searching for apps. I have deleted all unused apps, and organized the rest in folders.


4Less accounts. When creating a new account, you don’t suspect the volume of notifications that will follow. Even if we ignore them, they attract our attention and overload our mailbox. So I unsubscribed from all softwares and accounts that I do not use and whose messages I do not even open. To those I kept, I stopped the notifications. I kept only 2 mail accounts - one business and one personal. And the annoying messages have decreased significantly.  


5Less social media. Social media have become a big part of our lives. I know a few people who don't use any and that's an option. In my opinion, however, social media is an integral part of our time that simply requires smart, careful and conscious management. That's why I choose to limit it - I use only 3 (Fb, Instagram, LinkedIn). I find that everything else repeats itself to a greater or lesser extent and only steals more attention and time. I have decided to limit my time on social media to specific time slots.


6Less media. Last year I felt very strongly the negative energy of all media. With no exception, they flood us mainly with bad news and instill fear and tension. Beware - the use of media seriously harms you and the people around you!


7Less digital communication. I am a social person and I enjoy communication. However, with the rise of digital technology, we start loosing much of our anonymity and privacy. The phone should serve us, not us. The fact that we are calling or receiving a message does not mean that we have to respond immediately.

If you are still looking for motivation to change your digital habits, here are 3 good reasons:
 • Technology use should be intentional, not habitual. It is so accessible that it is super easy to get addicted to it, which makes us submissive and vulnerable.
 • Technology is for making stuff not feeling better. What happens most often is when we are bored or sad, to reach for our phone and lose ourselves into virtual illusions. Instead, it is better to calm our mind by going outside or creating something with our hands.
 • Technology should never replace human contact. Designed to keep us connected, social media and Internet may lead to isolation and disconnect us from people in our life.
If you follow our Instagram stories, during the week I will share how I am applying some of these tips. And in the next post I will tell you more about how I simplify my food.


If you like this post, you may read also:

~ Minimalism- On The Way To Simplify Life

~ 7 Tips How To Simplify TimeAuthor: Elitsa Lozanova I Published on Life Tasting Blog

Follow us on Facebook and Instagram 

неделя, 14 февруари 2021 г.

Минимализъм - 7 техники за овладяване на времето | Minimalism - 7 Tips to Simplify Time | Zen

[BG] Ако сте прочели първия пост по темата, вече знаете, че за мен “минимализъм” не означава да се научиш да живееш със 100 предмета, а представлява средството, което ще ми помогне да се освободя от излишното в живота си, което пък ще ми позволи да се фокусирам върху това, което е наистина важно, и така ще ми помогне да открия смисъл и цел на живота.

За начало реших да се фокусирам върху 3 сфери от живота ми, които имат нужда от опростяване: 

 • Времето - искам да изчистя графика си от ненужното, за да забавя темпото и напрежението.
 • Храната - искам да опростя храната си, за да облекча тялото си при обработването й. 
 • Вещите - искам да намаля вещите и потреблението си до наистина необходимите неща, а в процеса на подреждане, да се уча да пускам нещата от живота си.

И така, започвам с организиране на времето си. Всеки от нас разполага с едни и същи 24 часа и искам да подредя моите така, че да си свършвам работата с по-малко стрес и напрежение, и да ми остава повече време за мен самата, което да използвам за личното си развитие и духовните си търсения. Ето и първите 7 техники за овладяване на времето, които започнах да прилагам:


1. Да си определям приоритети. Преди да започнеш да разчистваш, трябва да определиш какво ти е важно. Само тогава можеш да започнеш да махаш нещата, които не са сред важните. За това помага да си изясним ценностите и да си поставим няколко ясни и измерими цели, където да фокусираме енергията си. Направих това през януари с моя личен коуч Валентина и идеята е всеки месец да проверявам как се движа и дали е нужна промяна. 


2. Да планирам. В професионалния си живот винаги съм правила списъци на нещата, които трябва да свърша. За първи път приложих този подход в личния си живот при местенето ми в Швейцария и много ми помогна. Сега мисля да продължа да го прилагам и в други сфери от личния си живот. Започнах да си запазвам време в петък следобед да планирам следващата работна седмица, а в неделя сутрин на дълго и бавно кафе - личното си време.

3. Да ставам малко по-рано. Аз определено не съм от ранобудните славеи и винаги съм отхвърляла идеята да добавя време към деня си като намаля съня си сутрин. Докато не започна локдауна миналия март и спечелих един част, в който обикновено пътувах за работа. Разделих го на две- половината за още малко сън и половината за лично време. Тогава открих удоволствието да започваш деня си бавно с време за себе си. Сега съм мотивирана да увелича това време с още 15 Мин. за сметка на съня:)

4. Да казвам НЕ. Поставям си за цел осъзнато да казвам НЕ на нещата, които не са сред важните, вместо да ги правя по инерция, от неудобство да откажа или от криворазбран перфекционизъм (като си мисля, че ще ги направя най-добре само аз).


5. Да спра да търся съвършенство. Аз съм перфекционист по природа. Вярвам, че човек трябва да се старае да прави нещата по възможно най- добрия начин, на който е способен. С времето обаче установих, че обратната страна на перфекционизма е страхът, че не съм съвършена. Понятието за перфектност е толкова относително (реално винаги може още малко по-хубаво;), съвършенството е практически непостижимо (винаги ще се намери някой, който има забележки към направеното от теб), отнема твърде много време и даже може да парализира действията ни. Затова трябва да се контролира осъзнато.


6. Да въведа ритуали в ежедневието си. Те ще са естествените разделители на моите 24 часа, ще ме зареждат с енергия и ще ме учат на дисциплина. Силата на ритуалите е нещо, което открих скоро. Създаването и следването им помага за трениране на волята и почивката на ума. Започнах с ритуал за хубаво начало на деня, а сега си мисля за вечерен ритуал за спокоен завършек и хубав сън. 


7. Да стана дигитален минималистПоследната от техниките за овладяване на времето е изчистване на дигиталния шум и за нея ще ви разкажа повече в следващия пост. 


До тогава, ако следите историите ни в Instagram, през седмицата ще ви покажа как съм приложила някои от тези тактики за овладяване на времето. 

***

[ENG] If you've read the previous post, you already know that for me, "minimalism" does not mean learning to live with 100 items, but is the tool that will help me to declutter the excess in my life, which will allow me to focus on what is really important, and this will help me to discover the meaning and purpose of life. 
To begin with, I have identified 3 areas of my life that need simplification:

 • My Time - I want to declutter my schedule in order to slow down and free up more personal time.
 • My Food - I want to help my body in food processing.
 • My Possessions - I want to reduce my possessions and consumption to the essentials and during the decluttering process to learn the art of letting go.

So, I will start with my time management. Each of us has the same 24 hours and I want to arrange mine so that I can do my job with less stress and tension, and I can have more time for my personal development. Here are the first 7 tips on simplifying time that I start applying:

1Set Priorities. Before you start decluttering, you need to determine what is most important to you. Only then can you start declutter things that are not important. This helps to clarify your values ​​and set a few smart goals where you will focus your energy. I set my goals in January with my personal life coach Valentina and the idea is every month to check my progress and whether change is needed.

2Plan. In my professional life, I always make to do lists. I first applied this approach in my personal life when I moved to Switzerland and it helped me a lot. Now I am planning to use it in other areas of my life. So I start booking time at the end of the working day on Friday to plan the next working week. And on Sunday morning to plan my personal time with a slow coffee.

3. Get up a little earlier. I am definitely not an early bird and I have always pushed back the idea of ​​adding time to my day by reducing my sleep in the morning. Until the beginning of the lockdown last March when I won an hour from commuting. I divided my additional 60 minutes in two - half for a little more sleep and half for personal time. Then I found the joy of starting the day slowly with me time. Now I am more open to increase this time by another 15 minutes instead of sleeping.

4Start to say NO. I promised myself to consciously say NO to things that are not important, instead of doing them by habit, out of embarrassment, or misunderstood perfectionism (thinking that only I will do them best).

5Stop looking for perfection. I am a perfectionist by design. I believe that one should do everything in the best possible way. Over time, however, I found that this also had its downside and the opposite side of perfectionism is the scare that I am not perfect. The notion of perfection is relative (in reality it can always be a little better;), state of perfection is unachievable (there will be always someone who will have comments on your work), it takes a lot of time and very often block your actions. So perfectionism should be carefully controlled.

6Establish routines. They will naturally segment my 24 hours, energize me and teach me discipline. I discovered the power of routines very recently. Creating and following routines  helps to train your will and to calm down your mind. I started with a morning routine for a slow start of the day, and now I am considering an evening routine for a peaceful end and a good night's sleep.

7.Become digital minimalist. The last tip on simplifying time is reducing the digital noise and in my next post I will tell you more about digital minimalism.

Meanwhile, if you follow our Instagram stories, during the week I will share how I applied these tips.


Author: Elitsa Lozanova I Published on Life Tasting Blog

Follow us on Facebook and Instagram 


понеделник, 8 февруари 2021 г.

Минимализъм - на път към опростяване на живота | Minimalism- On The Way To Simplify Life | Zen


Изведи ме вън от всяка сложност
научи ме пак на простота..”, А.Д.

[BG] Какво се промени?
2020 беше сложна година за всички ни и особено сложна за мен в личен план. Наложи ми се да премина през три загуби. В началото на годината всички заедно загубихме много от свободите си и още се адаптираме към новата реалност. От живота ми внезапно си тръгна значим приятел. И на финала Covid19 влезе в семейството ми и отне майка ни. Всичко това разтърси устоите ми и постави под дълбоко съмнение чувството ми за смисъл и цел на живота.

Има ли смисъл? 
Човек обаче е интересно устроен. Казват, че преди да се намериш, трябва първо да се изгубиш. В момента, в който изгубиш смисъл, започваш импулсивно да го търсиш. Първо, разбира се дойде тревогата, че това е задача твърде сложна, че нямам представа къде и как да търся. И тогава това усещане за “сложност” ми подсказа къде може да е проблемът и от къде трябва да започна - като се освободя от всяка сложност и се науча пак на простота. И ако успея да се освободя от претрупаността и шума около себе си, и вътре в себе си, може би ще бъде по-лесно да намеря това, което търся.

Защо минимализъм?
Ето как взех решение да опростя живота си. Още в началото на проучването ми по темата (когато търся нещо, обикновено започвам да чета) една дума започна да излиза много често - “минимализъм”. Аз също ще я ползвам, за да описвам пътя си, но с една уговорка. За мен “минимализъм” не означава да се научиш да живееш със 100 предмета, а представлява средството, което ще ми помогне да се освободя от излишното в живота и ума си, което пък ще ми позволи да се фокусирам върху това, което е наистина важно, и така ще ми помогне да открия смисъл и цел. 

Защо го споделям?
Реших този път да подходя по нов начин към тази лична задача и той е да използвам личен коуч (life coach). Съвсем естествено избрах сестра си, която може би знаете, а може би не, е професионален коуч. Когато споделих идеята си с нея, тя ми препоръча две тактики, които да ми помогнат по пътя: 1. Да си записвам и 2. Да споделям напредъка си. Писането трябва да ми помогне да подредя мислите си, а споделянето ще бъде мотиваторът да продължавам. Това, че водим блог, ми се стори идеален начин да приложа двете тактики като разказвам в блога опита да опростя живота си в търсене на спокойствие, баланс и пълнота. Ако сте на подобна вълна, следвайте постовете на тема “Минимализъм”. Ако вече се връщате от там, където отивам, ще се радвам да споделяте своя опит и идеи. А ако всичко това ви звучи супер странно - може пък да запали любопитството ви да опитате нещо ново.

Какво ще откриете в блога?
Идеята ми е да пиша за нещата, които опитвам по пътя към опростяване на живота и промените, до които води един по-минималистичен начин на живот. В следващия пост например ще ви разкажа за първите си опити да овладея времето:)

***

[ENG] What has changed?

2020 was a complicated year for all of us and especially complicated for me personally. I had to go through three losses. At the beginning of the year, we all lost a lot of our freedoms and we are still adapting to the new reality. A significant friend suddenly left my life. And in the end, COVID19 entered in my family and took our mother away. All this shook my foundations and questioned my sense of meaning and purpose of life.

What is the purpose?
However, people are designed in a strange way. They say that before you find yourself, you must first get lost. The moment you lose your meaning, you start looking for it impulsively. First, of course, came the concern that this is a very complex task and that I had no idea where or how to look. And then this feeling of "complexity" told me where the problem might be and where to start - by removing all complexity and learning simplicity again. And if I can get rid of the clutter and noise around me and inside me, maybe it will be easier to find of what I'm looking for.

Why minimalism?
This is how I decided to simplify my life. When I start researching the topic (when I look for something, I usually start reading) a word started coming out very often - "minimalism". I will also use it to describe my way, but with one disclaimer
. For me, "minimalism" does not mean learning to live with 100 objects, but is a tool that will help me declutter the excess in my life and in my mind, allowing me to focus on what is really important, and so will help me find meaning and purpose.

Why am I sharing this?
I have decided this time to approach this personal task in a new way by using a personal life coach. Naturally, I chose my sister of course, who you may or may not know is a professional life coach. When I shared my idea with her, she recommended two tactics to help me along the way: 1. Journaling and 2. Sharing my progress. Writing should help me organize my thoughts, and sharing will be the motivator to keep going. Having a blog seemed to me an ideal way to apply both tactics by blogging about my journey to simplify my life in search of peace, balance and completeness. If you are on the same wave, follow my blog posts on "Minimalism". If you are already coming back from where I am going, I will be happy to share your experiences and ideas. And if all this sounds super weird to you- it can light your curiosity to try something new.

What will you find in the blog?
My idea is to write about the things I try on the way to simplifying life and the changes that a more minimalist lifestyle leads to.  In the next post, for example, I will tell you about my first attempts to simplify time.


Author: Elitsa Lozanova I Published on Life Tasting Blog

Follow us on Facebook and Instagram 

понеделник, 2 ноември 2020 г.

3x3 - From Sofia to Lausanne - October | Life

[Вижте българската версия тук]

Starting this Fall, we are launching a new blog section. Its purpose is very personal and practical - we want to motivate ourselves to do more new things in the cities where we live and get to know them better. With winter coming and Covid19 situation, we would like to avoid being locked down at home and just working, so our aim is to attend more events, to discover new places and new people in our cities and around. And here we will share the most interesting 3 for the month. After September, here are the most interesting 3x3 from October:

Sofia

1. Day trip to Pancherevo lake

One Sunday in early October we decided to spend the afternoon on Lake Pancharevo. Spontaneously organized, it became a trip with a large group of friends and 6, 7 children. The weather was more than beautiful, colorful autumn and warm. Our goal was a boat trip, and the starting point was a restaurant, whose name I will not mention, because in no way do I recommend. However, the view was beautiful, the air clean, the children happy. And the man who rented the boats gave us an option to gather all the children and a few adults - a big boat that he driving. It was a wonderful day trip. It is always exciting to be by the water, and on a boat among the autumn yellowed hills it is so relaxing. 2. Wine course 

On 24.10 Vino Orenda Wine Shop organized a wine course on "Do we know the Bulgarian red varieties". The events at Vino Orenda are always valuable, because in addition to drinking good wine, you can meet interesting people and learn a lot about wine in general and Bulgarian wines in particular. The theme this time was typical Bulgarian red varieties and we tried 8 wines from ruby, Ruen, Pamid, Evmolpia, Melnik 55, Wide Melnik and Mavrud. Although I am deep in the subject of wine and have attended many wine events, there is always something to learn here, and I am always trying something new. The discovery of the day for me was Ruen by Augeo Winery and I confirmed my great impressions of Vinica Mavrud by Zagrey Winery. 3. Zero Waste Birthday in Blagichka

This year my little Mathey turned 6. Every year we try to add more value to a simple party and a cake, to create an experience for both him and his guests. Luckily, the only Zero Waste restaurant in Sofia is located in our neighborhood and we decided that this would be the theme of this year celebration. Apart from being our hostess, Blazhka told us more about the principles of living with zero waste, took us to the composter and organized a fun quiz with questions on the topic. Finally, the children painted an old T-shirt to see what reuse meant. The visit definitely reminded me of how many things I can improve in my daily life so that I produce less waste and leave less imprint on nature. 


 
Lausanne

1. Discovering Verbie

This October was dedicated to hiking. First and foremost because hiking is in Switzerland DNA and secondly, the new wave of C19 in Europe has once again closed many doors and opened space for new passions. In just one month I did 3 hikes near the Alpine resort of Verbier, two of which on two consecutive days to discover that the mountain is so different every season, every day and even every hour - on Saturday near Verbier was golden Autumn, and on Sunday you can feel the Winter and the snow creaked under his shoes. 2. Hiking Solo 

Before moving to Switzerland, the idea of hiking alone sound to me totally crazy. However, here hiking is such a big part of life and doing it alone looks so natural and easy that changed my mind and decided to try it. As someone who never does it, I spent quite a time on preparation and here are my 5 takeaways and advices if you also consider trying it: 1. Buy comfortable hiking shoes; 2. Start small, and go for shorter hike; 3. Pick a popular trail; 4. Understand the trail conditions first; and 5. Charge your battery:) 

You may find more details about my first solo hiking here. It was energizing experience and it will be not the last one. I found it very empowering, incredibly peaceful, and one of the best ways to get closer to myself. Hiking alone, you can push out all the noise and clutter and just be one with nature. 


                                      
3. Autumn Day in Lavaux

Lavaux is my happy place in Switzerland. Just in few minutes from the city, all along the trail from Lausanne to Montreux, you can enjoy the unique beauty of the vineyards going from one village to another. This vineyard is well known for its beautiful scenery, whatever the season. But Autumn! During Autumn, the terraces explode in all nuances of gold and walking around is such a pleasure. This October I explored the circular route from the small medieval town on the lake St. Saphorin, to Rivaz, Epesses and Chexbres on the high part of the area. Author: Elitsa & Valentina I Published on Life Tasting Blog

Follow us on Facebook and Instagram 

неделя, 1 ноември 2020 г.

3x3 - от София до Лозана - Октомври | Life

[Check English version here]

От тази есен стартираме нова рубрика в блога. Целта й е съвсем лична и практична- искаме да се мотивираме за правене на повече нови неща в градовете, в които живеем и да ги опознаем по- добре. С идването на зимата и ситуацията с Covid-19 бихме искали да избегнем затварянето вкъщи и отдаване само на работа, затова си поставяме за цел да посещаваме повече събития, да откриваме нови места и да общуваме с нови хора в и около градовете, в които сме. А най-интересните 3 за месеца, ще ви споделяме тук. След септември, ето и най-интересното от октомври:

София

1. Разходка до Панчарево

Една неделя в началото на октомври решихме да прекараме следобеда на езерото Панчарево. Спонтанно организиран всъщност се получи излет с голяма група и 6, 7 деца. Времето беше повече от прекрасно, цветно есенно и топло. Целта ни беше разходка с лодка, а изходна точка заведение, чието име няма да споменавам, защото по никакъв начин не препоръчвам. Гледката обаче беше прекрасна, въздухът чист, децата щастливи. А човекът, който даваше лодките под наем ни препопъча вариант, който да събере всички деца и няколко възрастни- голяма лодка, която той управляваше. Разходката се получи прекрасно. Винаги е вълнуващо да си край водата, а на лодка сред есенно пожълтели хълмове е и толкова релаксиращо. 2. Винен курс във Vino Orenda

На 24.10 Vino Orenda Wine Shop организира курс на тема "Познаваме ли Българските червени сортове". Събитията във Vino Orenda винаги са ценни, защото освен, че се пие хубаво вино, можеш да срещнеш интересни хора и да научиш много неща за виното изобщо и в частност за Българските вина. Темата този път бяха типични български червени сортове и опитахме 8 вина от рубин, руен, памид, евмолпия, мелник 55, широка мелнишка и мавруд. Макар да съм навътре в темата за виното и да съм посещавала много дегустации, тук винаги има какво да науча, а и винаги опитвам нещо ново. Откритието на деня за мен беше Руен на винарна Аугео и затвърдих страхотните си впечатления от Виница Мавруд на винарна Загрей. 

  


3. Рожден ден с нулев отпадък в Благичка- Zero Waste

Тази година малкият ми Матей стана на 6. Всяка година се опитваме празнуването на рождения му ден освен парти и торта да има някаква добавена стойност, да е преживяване както за него, така и за гостите му. По щастлива случайност единственият Zero Waste ресторант в София се намира в нашия квартал и решихме това да е и темата на празненството. Блажка освен, че беше наша домакиня, ни разказа повече за принципите на живот с нулев отпадът, заведе ни до компостера и ни организира забавен куиз с въпроси по темата. Накрая пък децата си нарисуваха с бои по една стара фанелка, за да видят нагледно какво означава reuse. Посещението определено ми напомни колко много неща мога да подобря в ежедневението си, така че да произвеждам по- малко отпадък и да оставям по- малък отпечатък върху природата. 


                      
Лозана

1. Вербие

Този октомври мина под знака на походите. Първо и преди всичко защото те са в ДНК-то на Швейцария и на второ място новата вълна на C19 в Европа отново затвори много врати и отвори място за нови страсти. Само за месец направих 3 разходки край алпийския курорт Вербие, две от които в два последователни дни, за да разбера, че планината е различна всеки сезон, всеки ден и дори всеки час - в събота край Вербие бе златна есен, а в неделя миришеше на зима и снегът скърцаше под обувките. 2. Сам на поход

Преди да се преместя в Швейцария идеята да ида сама на поход дори не ми е минавала през ума. Тук обаче походите са толкова неразривна част от ежедневието на хората, че да отидеш сам на поход изглежда най-естественото и лесно нещо, и реших да опитам. Като човек, който го прави за първи път, заложих на добра подготовка и ето 5 неща, които ми се сториха важни и бих ви посъветвала да направите ако сте новаци като мен: 1. Купете си хубави обувки за поход; 2. Започнете леко като си изберете кратък маршрут; 3. Изберете си популярен маршрут; 4. Проучете условията на маршрута предварително, и 5. Заредете си батерията на телефона:)

Можете да прочетете повече за моя първи самостоятелен поход тук. Беше наистина зареждащо преживяване и определено ще повторя, защото се оказа безкрайно зареждащо и релаксиращо. Докато ходиш сам успяваш да се абстрахираш от целия заобикалящ ни шум и от всички дразнители, и да останеш сам с природата.


3. Есенен ден в Lavaux

Lavaux е моето щастливо място тук в Швейцария. Само на няколко минути от града, по целия път от Lausanne до Montreux можеш да се насладиш на невероятната красота на лозята, докато се разхождаш от едно градче до друго. Терасовидните лозя са известни с красотата си във всеки един сезон. Но есента! През есента лозята се обагряд в невероятно няанси на жълто, оранжево и червено и е невероятно удоволствие да се шляеш сред тази прелест. Този октомври открих нов маршрут сред лозята, който започва от старинното градче St. Saphorin, през Rivaz, Epesses и Chexbres, което е малко по-високо над езерото.


Автор: Елица и Валентина I Публикувано в Life Tasting Blog

Последвайте ни във Facebook и в Instagram