неделя, 11 юли 2021 г.

What we are reading in July, 2021 | Какво четем през Юли | Inspiration

We spend most of July in Switzerland, and when we travel we like to feel the place also through the books we read. That is why it is not by chance that we have chosen two books for this holiday, the action of which takes place in Switzerland... [Keep reading in English below]

[BG] Голяма част от юли прекарваме в Швейцария, а когато пътуваме обичаме да се сливаме с мястото и чрез книгите. Затова не случайно за тази ваканция сме избрали две книги, чието действие се развива именно в Швейцария. 

1. "Загадката на стая 622", Жоел Дикер

Жоел Дикер е един от най- награждаваните млади швейцарски писатели. Новата му книга "Загадката на стая 622" разказва както историята на едно неразплетено убийство, така и неговата лична история, фрагменти от живота му, от писателсктата професия. Действието се развива в миналото и в настоящето, в реалността и във въображението. А фона на романа е родният град на Жоел- Женева и планините край Вербие. Страхотно усещане да четеш книгата докато се разхождаш на същите тези места. 

Тази книга ми е трета от автора и много ми допада момчешкия му стил, начинът, по който разгръща историята и обратите, които те изнанадват до последно. А може би най- много ми харесва това, че позволява да надникнеш в ежедневието на един писател, отношенията му с издателите и предизвикателствата, с които се сблъсква.  

През една декемврийска нощ в луксозния хотел „Палас” в Швейцарските Алпи е извършено убийство. Въпреки усилията на полицията, извършителят така и не е открит. След време един писател отсяда в същия хотел, без да подозира, че неусетно ще тръгне по полузаличените дири на това престъпление. Писателят е самият Жоел Дикер, автор и герой на своя роман, който този път избира за декор родния град Женева с неговите банки, възхитителни гледки и мнимо спокойствие. Пари, власт, любов, съперничество, предателство, ревност, чувство за вина свързват в кълбо от напрегнати отношения героите, всеки от които в една или друга степен е загадка за своето обкръжение и за читателя.

Избрано от: Валя

2. "Санаториумът", Сара Пиърс

Дебютният роман на Сара Пиърс е написан в духа на Агата Кристи и бързо печели първо място в няколко класации. Ние го видяхме в литературния клуб на Рийз Уидърспуун и веднага ни грабна идеята за криминална история в стил ноар на фона на Швейцарските Алпи. 

Детектив Елин Уорнър се намира в изключително луксозен хотел в швейцарските Алпи. Почти изолиран от света, той предлага уединение и тишина. Но зад изтънчения стил се крие минало, обвито в мистерия. Сградата някога е била санаториум, за който се носят плашещи слухове и дълго време е била необитавана. Въпреки нежеланието да бъде там, Елин е поканен на сватбата на брат си и няма как да си тръгне. Внезапно бъдещата булка изчезва. Паника обхваща гостите. Вече никой не може да си тръгне. Елин впряга всичките си умения, за да намери годеницата на брат си. А никой все още не знае, че и друга жена липсва... Гостите на хотела изобщо не подозират в каква огромна опасност се намират.

Избрано от: Асен.


3.
 "Къщи от стъкло", Луиз Пени

Почитател съм на историите за инспектор Гамаш от книга #1. С всеки следващ роман криминалната история отстъпва пред общожитейски и философски теми, които много отиват на задълбочения и мъдър инспектор Гамаш. А "Трите бора" се превръща в град символ- на толерантността, честността, светлината и добрината. 

В роман № 13 от "Разследванията на инспектор Гамаш" фаталисте истории се сблъскват с тежки решения. Между трите бора на площада в идиличното селце се появява тъмна фигура, която вещае заплаха. И историята, която започва от черната й маска, стига до най-съкровените кътчета в човешкото сърце. Защото личната съвест може да е най-безмилостния съдник. И този път Арман Гамаш ще бъде изправен пред съд.

Избрано: от Валя.


4. "И заживели обидено", Георги Блажев

Лятото не може да мине и без едно такова забавно и плажно четиво. Ако следвате Георги Блажев в социалните мрежи книгата му няма да ви изненада, тя в голяма степен е събрала неговите постове- свежо чувство за хумор, самоирония и симпатичен поглед над човешката природа. 

Избрано от: Валя

***

[ENG] We spend most of July in Switzerland, and when we travel we like to feel the place also through the books we read. That is why it is not by chance that we have chosen two books for this holiday, the action of which takes place in Switzerland. 


1. The Enigma of Room 622, Joël Dicker

Joël Dicker is one of the most awarded young Swiss writers. His new book, The Enigma of Room 622, tells a story about an unsolved murder and also his personal story, fragments of his life, and of the writer's profession. The action takes place in the past and in the present, in reality and in the imagination. The background of the novel is the hometown of Joël- Geneva and the mountains near Verbier. Great feeling to read the book while walking in these same places.

This is my third book by the author and I really like his boyish style, the way he unfolds the story and the twists that surprise them to the last. And perhaps what I like most is that it allows you to get a glimpse into a writer's daily life, his relationship with publishers, and the challenges he faces. 

One December night, a murder was committed at the luxurious Palace Hotel in the Swiss Alps. Despite police efforts, the murder was never found. Years later, a writer stays in the same hotel, without suspecting that he will imperceptibly follow in the half-erased tracks of this crime. The writer is Joel Dicker himself, author and hero of his novel, who this time chooses his hometown of Geneva as a setting with its banks, breathtaking views and seeming tranquility. Money, power, love, rivalry, betrayal, jealousy, guilt connect in a sphere of tense relationships the characters, each of which to one degree or another is a mystery to their environment and to the reader.

Pick of Valentina


2. The Sanatorium, Sara Pearse

Sarah Pierce's debut novel is written in the spirit of Agatha Christie and quickly won first place in several book charts. We saw him at the Reese Witherspoon's Book Club and were immediately attracted by the idea of ​​a crime story in the Swiss Alps. 

Detective Elin Warner is staying in a luxurious hotel in the Swiss Alps. Almost isolated from the world, it offers solitude and silence. But behind the sophisticated style lies a past shrouded in mystery. The building was once a sanatorium, about which there are frightening rumors and has long been uninhabited. Despite not wanting to be there, Elin is invited to her brother's wedding and cannot leave. Suddenly the future bride disappears. Panic grips the guests. No one can leave anymore. Elin harnesses all her skills to find her brother's fiancée. And no one still knows that another woman is missing ... The hotel guests have no idea what a great danger they are in.

Pick of Asen


3. Glass Houses, 
Louise Penny

I'm a fan of the stories about Inspector Gamashе from book # 1. With each subsequent novel, the crime story gives way to commonplace and philosophical themes, which go very far with the profound and wise Inspector Gamashе. And the Three Pines becomes a city of symbols - tolerance, honesty, light and kindness. 

In the novel № 13 from "Investigations of Inspector Leggings" fatalist stories face difficult decisions. A dark figure appears between the three pines on the square in the idyllic village, which portends a threat. And the story, which begins with her black mask, reaches the innermost corners of the human heart. Because personal conscience can be the most ruthless judge. And this time Arman Gamashе will face trial.

Pick of Valentina


Author: Elitsa & Valentina Lozanovi I Published on Life Tasting Blog

Follow us on Facebook and Instagram 

понеделник, 7 юни 2021 г.

What we are reading in June, 2021 | Какво четем през Юни | Inspiration

June begins dynamically and a little chaotically. There is not enough time, and we are still setting the plans for the summer. But we always have time for an inspiring book. Here is our selection for this month.... [Keep reading in English below]

[BG] Юни започва динамично и малко хаотично. Времето не достига, а плановете за лятото тепърва наместваме. Но винаги ни остава време за някоя вдъхновяваща книга. Ето нашия избор за този месец:

1. Зелени светлини, Матю Макконъхи

Не случайно започваме с тази книга- чакахме я отдавна и сме много любопитни какви има да ни разкаже Матю. 

"Петдесет години живея този живот, от четиридесет и две се опитвам да разплета загадката му, а от трийсет и пет си водя дневници с подсказки за тази загадка. Бележки за успехи и провали, радости и мъки, неща, които ме карат да се дивя, и неща, които ме карат да се смея хищно. Трийсет и пет години на осъзнаване, спомняне, разпознаване, събиране и записване какво ме е развълнувало или движило по пътя. Как да бъда справедлив. Как да съм по-малко стресиран. Как да се забавлявам. Как да наранявам хората по-малко. Как да се наранявам по-малко. Как да бъда добър човек. Как да получа това, което искам. Как да имам смисъл в живота. Как да бъда повече себе си." 

„Безапелационно честна и забележително откровена, книгата на Матю Макконъхи ни кани да се сборим с уроците на живота, както е направил той – и да видим, че целта не е била никога да спечелим, а да разберем“, Марк Мeнсън, автор на „Тънкото изкуство да не ти пука“

Избрано от Валя


2. Пътят към Бургундия, Рей Уокър

Темата за виното ни е на сърце, това е ясно. Но когато четем за истински истории на хора, които смело са свързали живота си с него е още по- вдъхновяващо. Вместо оценка ще кажа, че след тази книга Асен започна да учи френски:) 

"Пътят към Бургундия" е необикновена история, разказана от необикновен човек, който се установява в един от най-необикновените винени региони в света. Ако пътешествието на Рей Уокър беше разказано под формата на роман или филм, щеше да е откровено невероятно. Той си наумява да направи може би най-глупавото, най-трудното и малко вероятно нещо, което един американец може да направи. И успява. Историята му, както и неговото вино, са триумф на идеализма, решителността и последователността. Никога повече няма да вкусите бордо. /Антъни Бурдейн/.

Избрано от Асен

3. “Всичко е наред- Излекувай тялото си с помощта на медицина, утвърждения и интуиция”, от Луиз Хей и Мона Лиза Шулц

Във „Всичко е наред“ Мона Лиза Шулц, лекар и интуитивен лечител, заедно с Луиз Хей, споделят техника за самолечение на база изследвана практика на утвърждения и показват как да се настроим към гласа на интуицията на собственото ни тяло; да усвоим утвърждения, за да разрешим индивидуалните си здравословни проблеми; да определим точно емоционалните си блокажи и ги отстраним, предотвратявайки проявата им в нашето тяло; да съчетаем най-доброто от западната медицина и алтернативните лечения; да се възползваме от утвържденията, интуицията си и най-новите медицински факти, за да постигнем оптимално здраве и благополучие, както и цялостното разбиране, че всичко е наред. 

Избрано от: Елица


4. Феята от захарницата, Катя Антонова

И понеже този прекрасен месец започна с един любим празник, а именно 1ви Юни Денят на детето, ришихме да включим и нещо детско за четене. 

Феята от захарницата е от онези книги, които са колкото за деца, толкова и за родителите им. Топла, забавна, мила, това е история за една нетипична фея и едно момче Филип и за тяхното необикновено приятелство. 

Книжката всъщност е поредица от 3 части и препоръчвам горещо и трите- четат се на един дъх, а децата, които слушат се смеят на глас. 

"Има много феи, които не са типичните момичешки феи. Има много феи, които са наистина досадни. Има много феи, които не правят нищо както трябва. Не, всъщност не са много. Тя е само една – казва се Ванилия. И от нея наистина може да те заболи главата, но по-често те боли коремът – от смях! Ванилия се мисли за много неща (които не е), но със сигурност е най-забавната фея!"

Избрано от Валя

~

[ENG] June begins dynamically and a little chaotically. There is not enough time, and we are still setting the plans for the summer. But we always have time for an inspiring book. Here is our selection for this month: 

1. Greenlights, Matthew McConaughey
It is no coincidence that we start with this book - we have been waiting for it for a long time and we are very curious what Matthew has to tell us.

“I’ve been in this life for fifty years, been trying to work out its riddle for forty-two, and been keeping diaries of clues to that riddle for the last thirty-five. Notes about successes and failures, joys and sorrows, things that made me marvel, and things that made me laugh out loud. How to be fair. How to have less stress. How to have fun. How to hurt people less. How to get hurt less. How to be a good man. How to have meaning in life. How to be more me.”

“Unflinchingly honest and remarkably candid, Matthew McConaughey's book invites us to grapple with the lessons of his life as he did; and to see that the point was never to win, but to understand.” Mark Manson, author of “The Subtle Art of Not Giving a F*ck”

Pick of Valentina2. 
The Road to Burgundy: The Unlikely Story of an American Making Wine and a New Life in France, Ray Walker

Wine topic is at our heart, that's clear. But when we read about real stories of people who have boldly connected their lives with it, it is even more inspiring. Instead of a review, I will just tell you that after this book Assen started learning French :)

"The Road to Burgundy" is an extraordinary story told by an extraordinary man who settles in one of the most extraordinary wine regions in the world. If Ray Walker's journey had been told in the form of a novel or a film, it would have been frankly incredible. He intends to do perhaps the stupidest, most difficult, and unlikely thing an American can do. And he succeeds. Its history, like its wine, is a triumph of idealism, determination and consistency. You will never taste burgundy again. /Anthony Bourdain /.

Pick of Aden
3. All is Well: Heal Your Body with Medicine, Affirmations, and Intuition, by Louse Hay and Mona Lisa Schulz MD PHD

In this healing tour de force, best-selling authors Louise L. Hay and Dr. Mona Lisa Schulz have teamed up for an exciting reexamination of the quintessential teachings from Heal Your BodyAll Is Well brings together Louise’s proven affirmation system with Mona Lisa’s knowledge of both medical science and the body’s intuition to create an easy-to-follow guide for health and well-being. And, for the first time ever, they present scientific evidence showing the undeniable link between the mind and body that makes these healing methods work. 

Pick of Elitsa


Author: Elitsa & Valentina Lozanovi I Published on Life Tasting Blog

Follow us on Facebook and Instagram 


неделя, 6 юни 2021 г.

Wild narcissus fields in Swiss Alps | Дивите нарциси на Швейцария | Switzerland

Every Spring, a beautiful phenomenon appears on the Swiss mountain slopes in the Montreux region. In May and June, wild white narcissus cover the hills above Lake Geneva... …[Keep reading in English below].


[BG] Всяка пролет красив феномен се случва по поляните на Швейцарските Алпи в района на Монтрьо (Montraux). През май и юни диви бели нарциси покриват някои от хълмовете над Женевското езеро като нежен бял сняг. 


Преди да дойда в Швейцария дори не знаех, че има диви нарциси. Те са по-малки и деликатни от градинските, но растат на големи площи заедно и са толкова много, че тук ги наричат “майски сняг”. Усещането да се разхождаш из тези цветни поляни, докато вятърът носи аромата им, е просто фантастично.


Според местната асоциация, създадена за тяхната защита, дивите нарциси започват да намаляват през последните години. По тази причина, въпреки че не е защитено растение, нарцисът наскоро е включен в „Червения списък“ на кантон Во с изчезваща природа. А това е още един повод, ако сте в Швейцария през пролетта, обезателно да видите полетата диви нарциси. Има няколко места, където можете да ги откриете, но всички казват, че най-доброто е в Les Pleiades над Веве (Vevey), където отидох и аз. 

Маршрутът. Разходката край цветните поля на Les Pleiades е много приятна и лесна - около 4 км, които взимате за около час и половина (зависи колко спирате да снимате;). Повече детайли за маршрута може да видите тук. В района има 3 ресторанта, а в хубаво време можете да си направите и пикник край цветята.


Как да стигнете там. Подобно на повечето места в Швейцария, Les Pleiades е лесено достъпно място с кола и влак. На около 40 минути над Веве - перфектно за еднодневна разходка от Веве, Монтрьо, Лозана и Женева (Vevey, Montraux, Lausanne and Geneva)


С влак: Ако вземете влак от Веве (Vevey), Les Pleiades е последната спирка и ще пристигнете точно на туристическата пътека. Оттук ще се изкачите по лек хълм, където ще видите първите нарциси, но това е само прелюдия към основните полета, които са само на 10 минути навътре в гарата.


С кола: Има безплатен паркинг в Les Motalles в Lally. Ако пристигате от паркинга, тръгнете направо към големите полета (не към гарата Les Pleiades).


Допълнителна информация за цветята и туристическите пътеки ще намерите на официалния уебсайт тук

~


[ENG] Every Spring, a beautiful phenomenon appears on some of the Swiss mountain slopes in the Montreux region. In May and June, gentle wild white narcissus cover the hills above Lake Geneva. Before coming to Switzerland I even didn’t know that there are wild narcissus. They are smaller and more delicate, and the narcissus fields known as “May Snow” can take your breath away. 


According to the local association created to protect them, the areas where these wild flowers grow have declined in the resent years. Although not a protected plant as such, the narcissus has recently been put on canton Vaud’s “Red List” of endangered nature. So this is one more reason if you're in Switzerland during springtime, to see the narcissus fields. There are few places where you can discover them, however everybody say that one of the best spot is in Les Pleiades above Vevey.


The hike. It’s a very nice and easy walk, 4km round trip for about 1.5 hour (depending how often do you stop for pictures;) For more detailed information about the hike click here.


How to get there. Like most places in Switzerland, Les Pleiades is easy to access by car and train. Les Pleiades is about 40 min. above Vevey - a perfect day trip from Vevey, Montraux, Lausanne and Geneva. There are 4 restaurants in the area and in a good whether you can make your own picnic near the flowers.


Train: If you take the train from Vevey, Les Pleiades is the last stop and you will arrive right at the trail. From here, you’ll walk up a slight hill where you will see the first narcissus, but this is just a prelude to the main fields in about 10 minutes from the train station. 


Car: There is a free parking at Les Motalles in Lally. If you are arriving from the parking lot, go right directly to the large main fields.  


You can get additional information about the flower and the hiking trails on the official Narcissus website. Автор: Елица Лозанова I Снимки eLights photography I Публикувано в Life Tasting Blog


Последвайте ни във Facebook и в Instagram

понеделник, 24 май 2021 г.

Swiss dishes to try when in Switzerland | Швейцарски храни, които да опитате, когато сте в Швейцария | Switzerland

Friends often ask me what are the typical Swiss foods? What to try when in Switzerland. When I have guests I also want to show them something different and typical of the local cuisine... [Keep reading in English below]

~

Приятели често ме питат кои са типичните швейцарски храни? Какво да опитат когато са в Швейцария? Когато имам гости също искам да им покажа нещо различно и типично за местната кухня. В тази статия събрах няколко предложения какво обезателно трябва да опитате, когато сте в Швейцария, което да ви помогне да опознаете местната кухня и да се потопите в атмосферата.

Започвам с 4 традиционни и емблематични ястия:

1. Швейцарското сирене се счита за национален продукт, който ще откриете в болшинството типично швейцарския ястия. Има повече от 400 разновидности за опитване като ние харесваме особено много Gruyere.

2. Фондю (Fondue) е може би най-популярното швейцарско ястие. Това е комбинация от сирена (обикновено Gruyere & Vacherin), които са разтопени в керамичен съд заедно с малко ракия (kirsch) на бавен огън. В тази смес потапяте малки парченца хляб на клечка. Изключително социално ястие, което да опитате заедно с приятели или семейството си, когато сте в Швейцария. Има вариант с месо и дори фондю от течен шоколад с плодове:)

3. Раклет (Raclette) е другото типично ястие за Швейцария отново на базата на жълто сирене, което се нагрява обикновено пред вас и разтопено се поднася върху варени картофки, кисели краставички и лукчета (има и вариант с месо). Аз лично го харесвам повече от фондю, защото е малко по-леко. Често го продават и като улична храна

4. Рьощи (Rösti) са вкусни настъргани пържени картофи, които могат да се сервират с яйце, сирене, сьомга или някакво месо. Ще ги намерите във всеки типичен швейцарски ресторант.

Като любител на сладкото, споделям и 4 типични швейцарски десерта:

1. Швейцарският шоколад! Освен със сирене, Швейцария е известна на света и като страната на шоколада. Най-популярни извън Швейцария са марките Toblerone, Lindt и Suchard. Ако сте в Швейцария обаче, изберете локалните Frey или Callier, които по-вероятно не сте опитвали и няма да съжалявате. А най-добре да се поглезите със занаятчийски шоколад като този на любимия Läderach

2. Бирхер мюсли (Bircher Muesli) по рецепта на швейцарския лекар Максимилиан Бирхер-Бенер. През 1900-те той разработва популярната швейцарска закуска-десерт, за да предложи на своите пациенти по-здравословна храна по време на престоя им в болница. Целта му била да им осигури хранителна диета, която да подпомага лечението и според него по-леката растителна храна е за предпочитане пред месната. Ето и рецептата: овесени ядки, накиснати в кисело мляко за една нощ, добавят се настъргана ябълка, лимонов сок, избор на сезонни плодове и топинги като семена, ядки или кокосови люспи.

3. Целувки. Швейцарците обичат целувки! Ще ги намерите пакетирани във всеки магазин и като десерт почти във всеки ресторант. Често се сервират с бита сметана, сладолед и пресни червени плодове - наистина добра комбинация, която да опитате именно в Швейцария.

4. Швейцарски гурме сладолед Mövenpick. Първоначално през 60-те години сладоледът се произвежда от групата Mövenpick само за продажби в техните гурме ресторанти (първият е открит в Цюрих). Рецептата им за успех са натуралните съставки и вниманието към качеството. Наистина си заслужава да опитате колкото може повече варианти. Моят любим вкус е Швейцарски шоколад:) 

~

Friends often ask me what is the typical Swiss food? What to try when in Switzerland. When I have guests I also want to show them something different and traditional. In this post I have collected some suggestions of what you should definitely try when in Switzerland, which will help you get to know the local cuisine and immerse yourself in the atmosphere.

Let’s start with 4 iconic Swiss dishes:

1. Swiss cheese is considered one of the national dishes that can be found at every typical Swiss meal. There are more than 400 varieties of Swiss cheese to try and our favorite is Gruyere

2. Fondue is the perfect social dinner to enjoy with friends or family. This iconic Swiss dish combines two cheeses, usually Gruyere and Vacherin, which are grated and melted into a ceramic pot along with a shot of kirsch, over a low flame. Small cubes of bread on long stemmed forks are dipped into the hot cheese fondue. There is also an option with meat and with chocolate:)

3. Raclette is also a typical Swiss dish again based on cheese, which is usually heated in front of you and served melted on boiled potatoes, pickles and onions (there is also an option with meat). I personally like it more than fondue because it's lighter. It is often sold as a street food

4. Rösti is a delicious fried grated potato dish that can be topped or mixed with ham, cheese and eggs. You will find it in all traditional Swiss restaurants.

And here are 4 typical Swiss desserts:

1. Swiss Chocolate. Along for the cheese, Switzerland is known worldwide as the country of chocolate. The most popular outside Switzerland are the brands Toblerone, Lindt and Suchard.  However, if you are in Switzerland, choose the local Frey or Callier that you probably haven't tried and won't regret. However, I would highly recommend to pamper yourself with Swiss craft chocolate like that of your favorite Läderach.

2. Bircher Muesli according to the recipe of the Swiss doctor Maximilian Bircher-Benner. In the 1900s, he developed the popular Swiss breakfast-dessert to offer his patients healthier food during their hospital stay. His goal was to provide them with a nutritious diet to aid treatment, and he said lighter plant foods were preferable to meat. Here's the recipe: oatmeal soaked in yogurt overnight, add grated apple, lemon juice, a selection of seasonal fruits and toppings such as seeds, nuts or coconut flakes.

3. The Swiss loves meringue. You can find packs of meringues in every grocery store, and on nearly every restaurant dessert menu. Meringues are often served with whipped cream, ice cream and fresh berries - just the perfect combination to try in Switzerland. 

4. Swiss gourmet ice cream Mövenpick. Initially, in the 1960s, ice cream was produced by the Mövenpick group only for sale in their gourmet restaurants (first one opened in Zurich). Their recipe for success is natural ingredients and attention to quality. It's really worth trying as many options as possible. My favorite flavor is Swiss chocolate:)


Author: Elitsa Lozanova I Published on Life Tasting Blog I Photo inspiration: Pinterest

Follow us on Facebook and Instagram 
неделя, 16 май 2021 г.

6 Celebrity guest of Lac Leman region | 6 знаменити гости на Швейцарската Ривиера | Switzerland

For a long time Switzerland attracts celebrities with its discretion, tranquility and central location (and with the tax deal options;). The region around Lac Leman (Lake Geneva), also known as the Swiss Riviera, for years has been a preferred destination for vacation and permanent residence for celebrities from around the world... [Keep reading in English below].
~

От много време Швейцария привлича известните личности със своята дискретност, спокойствие и централно местоположение (както и с възможността за договаряне на облекчени данъчни условия;). Особено привлекателен се оказва районът около Женевското езеро, известен още като Швейцарската Ривиера, който от години, е предпочитана дестинация за почивка и постоянен живот за знаменитости от цял ​​свят. Вижте 6 от най-известните личности, които са живели в кантон Во (където живея и аз), а някои от тях дори са погребани тук.

1. Фреди Меркюри – Монтрьо (Montreux). Известният вокалист на Queen, обичал да казва: „Ако искате спокойствие, елате в Монтрьо“. Той се влюбва в града, остава да живее тук и дори купува звукозаписно студио, което в момента е отворено за посещения. Именно в това студио групата композира и записва последния си албум "Made in Heaven". Феновете му продължават да се стичат тук, а бронзовата статуя край брега на Женевското езеро отбелязва връзките на артиста с града и е притегателно място за неговите посетители. 


2. Чарли Чаплин - Веве (Vevey). След като напуска САЩ през 1952 г. звездата на нямото кино решава да създаде дом за себе си и семейството си в Швейцария, в Corsier над Веве, където продуцира още няколко шедьовъра. Чарли Чаплин е погребан до жена си на гробището Corsier. За неговото присъствие отново напомня бронзова статуя на крайбрежната алея, както и музеят Chaplin’s World, който се намира в Manoir de Ban, където семейството е имало резиденция в продължение на 25 години.


3. Коко Шанел - Лозана (Lausanne). След Втората световна война известната модна дизайнерка отсяда редовно в Лозана, първоначално в хотел Beau-Rivage, а след това в къщата, която купува през 1966 г. в Sauvabelin над Лозана. На нея дължим „малката черна рокля“, а семплите й костюми превърнаха простотата в нейна запазена марка. Тя също е погребана в Швейцария, в гробището Bois- de-Vaux в Лозана, където може да познаете гроба й по петте лъва, които напомнят за нейното число фетиш и звезден знак.


4. Одри Хепбърн - Морж (Morges). В продължение на 30 години британската актриса живее в луксозен имот в Tolochenaz близо до Морж и Лозана. Тя печели Оскар за „Римски празник“ и също така се превръща в модна икона, но завършва кино кариерата си през 1967 г., за да се посвети на каузата на деца в неравностойно положение като посланик на УНИЦЕФ и с Детския фонд на Одри Хепбърн. Погребана е в Швейцария в гробището в Tolochenaz.  Една стая във фондация Bolle в Morges й отдава постоянна почит, като показва колекция от снимки и лични вещи.


5. Дейвид Боуи - Лозана (Lausanne). През 1982 г. английската поп звезда се мести в Швейцария, търсейки убежище на стабилност и анонимност. Той купува резиденция от началото на ХХ век, наречена Château du Signal, която е построена от руски принц над Лозана. През 1992 Боуи се жени за модела Иман на частна церемония в Лозана. Иман обаче не е голям почитател на спокойния ритъм на живот в Швейцария и скоро шатото е продадено, а младоженците се връщат към Съединените щати.

6. Симеон Сакс-Кобурготски. Бившият български цар също избира швейцарската Ривиера за своята сватба. На 20 януари 1962 г. Симеон Сакс-Кобурготски и Маргарита Гомес-Асебо и Сехуела сключват граждански брак в Лозана, а църковната церемония е на следващия ден в малката красива църква “Света Варвара” във Веве. Благославянето на брака им извършва българският митрополит за Америка Андрей в съслужение с руския епископ за Швейцария.

~

For a long time Switzerland attracts celebrities with its discretion, tranquility and central location (and with the tax deal options;). The region around Lac Leman (Lake Geneva), also known as the Swiss Riviera, for years has been a preferred destination for vacation and permanent residence for celebrities from around the world. Here are 6 of the most famous people who have lived in the canton of Vaud (where I also live), and some of them are even buried here.


1. Freddie Mercury – Montreux. The vocalist of Queen, liked to say: "If you want peace of mind, come to Montreux". He fell in love with this town where he set up home and bought a recording studio which is open to the public. It was here that the group composed and recorded its last album, "Made in Heaven". A bronze statue by the shore of Lac Leman (Lake Geneva) commemorates the artiste's ties with the town. His fans continue to flock here and Montreux is depicted on the sleeve of his group's final disc, released after his death

2. Charlie Chaplin - Vevey
. Charlie Chaplin was expelled from the US in 1952 because of McCarthyism. The star of the silent screen decided to set up home for himself and his family in Switzerland, in Corsier above Vevey, where he produced several more masterpieces. Now he lies next to his wife in Corsier cemetery. A fresco on the Gilamont towers and a bronze statue of Charlie on the quay promenade recall his presence. Chaplin’s World, the museum dedicated to the artist (April 2016), is situated in the Manoir de Ban, where the family had their residence for 25 years.


3. Coco Chanel – Lausanne
. After the Second World War, the famous fashion designer stayed regularly at Lausanne, initially at the Beau-Rivage (a palace hotel on Lake Geneva) and then at the house she bought in 1966 in Sauvabelin, above the city. It is to her that we owe the "little black dress", and her braided suits made simplicity her trademark. She is buried in the Bois- de-Vaux cemetery in Lausanne, where her tomb can be identified by five lions that recall her "fetish number" and star sign. 

4. Audrey Hepburn – Morges. For 30 years, the British actress lived in a superb property in Tolochenaz, near Morges and Lausanne. She won an Oscar for "Roman Holiday" and also became a fashion icon, but she ended her cinema career in 1967 to devote herself to the cause of underprivileged children as a UNICEF Ambassador and with the Audrey Hepburn Children's Fund. She is buried in the cemetery at Tolochenaz. A room in the Bolle Foundation at Morges pays permanent tribute to her by exhibiting a collection of photographs and personal items.


5. David Bowie - Lausanne. In 1982, the English pop star moved to upper Lausanne in Switzerland to find a haven of stability and fade into anonymity. He purchased an early twentieth-century residence called the Château du Signal, which was built by a Russian prince and is decorated with woodwork and ornate faience. Bowie married the Somalian-American model Iman in a low key ceremony in Lausanne in 1992, and as she was no great fan of the quiet pace of life at the chateau, it was put on the market. The newly-weds then set off to the United States for a change of pace.


6. Simeon Saxe-Coburg.  Ex-king of Bulgaria also has chosen Swiss riviera for his wedding. On January 20, 1962, Simeon Saxe-Coburg and Margarita Gomez-Acebo and Sehuela entered into a civil marriage in Lausanne, and the church ceremony took place the next day in the small beautiful church of St. Barbara in Vevey. The blessing of their marriage was performed by the Bulgarian Metropolitan for America Andrey in collaboration with the Russian Bishop for Switzerland.


Author: Elitsa Lozanova I Published on Life Tasting Blog I Inspired by VAUD+ Terre d’inspiration

Follow us on Facebook and Instagram