понеделник, 4 февруари 2019 г.

Седмица в Швейцария | Switzerland

Една седмица в Швейцария! Все още се чувствам като турист.. оглеждам сградите, въздишам по езерото, имам импулс да си купя всеки шоколад, който не съм опитвала.. Но започвам да усещам и пулса на ежедневието с познатите и причудливите му нови за мен елементи. Ето и няколко от тях, които веднага правят впечатление:

*

One week in Switzerland! I still feel like a tourist .. I look at the buildings, I sigh at the lake, I have an impulse to buy every chocolate that I haven't tried .. But I start feeling the pulse of everyday life with its familiar and bizarre new elements. Here are some of them that immediately impress1. Лозана е красива! И как иначе щом носи моето име :) Типичен швейцарски град с приятен френски дух- прозорци с цветни капаци, тераси от ковано желязо и красиви орнаменти по фасадите. Има си красив стар град с калдъръмени улици, кокетни площадчета и катедрала на върха. С една уловка: Лозана е разположена на хълм и постоянно трябва да се изкачваш и слизаш. Често виждам възрастни хора с щеки и сериозно се замислям да се сдобия и аз с един чифт - уличката от гарата към моята сграда направо ми взима дъха :) И черешката на тортата - езерото! Винаги съм си мислела колко е хубаво да живееш до вода и така му се радвам сега. Очакват ви много снимки от това езеро!
2. Имате поща! В Швейцария всички важни документи идват по пощата. Не електронната - старата класическа поща :) Когато пристигнах и видях името си на пощенската кутия се засмях. Помислих си: е чак пък и табелка с името! Оказа се, много важно да имаш обозначена пощенска кутия. Разрешението за престой, банковите карти, картата за влака.. всичко получаваш в тази безценна кутийка с името си!
3. Швейцарските железници. Те са друго измерение на това, което знаем за влаковете. Страната е опасана от железопътни линии - можеш да стигнеш с влак почти навсякъде. Самите влакове изглеждат някак нови, комфортни, обичайно на две нива, с ел. контакт над всяко място. Пътувам с влак до офиса, но се усеща като метро - има влакче на всеки 20 Мин. Пиша си материалчето точно там - във влака на път за работа :) Сутрин и вечер е пълно, но винги има къде да седнеш. Много рядко виждаш хора с куфари. Повечето са като мен - пътуват по работа с костюмчета, лаптопи, телефони. Бонус: невероятни гледки по пътя :) Минус: по швейцарско скъпо.
4. Тук е момента да отбележа, че цените са смущаващи! Всички ме предупреждаваха, идвала съм често, но пак не спират да ме учудват:)
5. Феноменът събота спрямо неделя! Всяка държава си има своя ритъм. В Гърция например животът започва около 2 часа по-късно и така си тече до края със закъснение - обядва се в 14:00 ч., вечеря се в 22:00 ч :) Швейцарският уикенд ритъм те хваща абсолютно неподготвен! В събота градът избухва - всички са по улиците! Пазаруват, разхождат се, ресторантите и кафенетата са пълни и ти трябва резервация. В неделя се събуждаш в друг град- пуст и тих! София изглежда така само на 25 декември :) Всичко е затворено - магазини, кафенета и ресторанти. Работят само американските вериги като McDonalds & Starbucks, някои азиатски ресторантчета и няколко нормални ресторанта за брънч (прочетох и планирам да ги провря). Казват, че неделя е за семейството, ски през зимата и езерото през лятото!  Плюсът на една такава неделя: градът се превръща в идеалната снимачна площадка (фотографите ще ме разберат). 1. Lausanne is beautiful! And how else, if it bears my name :) A typical Swiss city with a pleasant French vibe - windows with colored shutters, wrought iron terraces and beautiful ornaments on the facades. There is a beautiful old town with cobbled streets, neat squares and a cathedral on top. With one trick: Lausanne is located on a hill and you constantly have to go up and down. I often see elderly people with sticks and I am seriously thinking of getting a pair - the alley from the station to my building just takes my breath away :) And the cherry of the cake - the lake! I've always thought about how nice it is to live by the water and I'm so happy now. Lots of pictures from this lake are waiting for you!

 

2. You have mail! In Switzerland, all important documents come by post. Not the e-mail but the old classic mail :) When I arrived and saw my name on the mailbox I laughed. I thought that having a nameplate in the temporary apartment is slightly too much! It turned out to be very important to have a marked mailbox. The residence permit, the bank cards, the train card ... you get everything in this priceless box with your name on it!

 

3. The Swiss Railways. SBB is simply another dimension of what we know about trains. The country is surrounded by railways - you can get there by train almost anywhere. The trains look quite new, comfortable, usually on two levels, with an electrical outlet above each seat. I travel by train to the office, but it feels like a subway - there is a train every 20 minutes. I am writing my material right there - on the train on the way to work :) It is full in the morning and in the evening, but there is a place for you to sit. You rarely see people with suitcases. Most are like me – daily commuters with suits, laptops, phones. Bonus: amazing views along the way :) Minus: quite expensive!

 

4. Here is the moment to note that the prices are disturbing! Everyone warned me, I visited Switzerland several times, however prices still keep surprising me

 

5. The phenomenon of Saturday compared to Sunday! Each country has its own rhythm. In Greece, for example, life starts about 2 hours later and so it runs to the end with a delay - lunch at 14:00, dinner at 22:00 :) The Swiss weekend rhythm catches you completely unprepared! On Saturday, the city explodes - everyone is on the streets! People go shopping, walking, restaurants and cafes are full and you need a reservation. On Sunday you wake up in another city - empty and quiet! Sofia looks like this only on December 25 :) Everything is closed - shops, cafes and restaurants. Only American chains like McDonalds & Starbucks, some Asian restaurants and a few normal brunch restaurants work (I read and plan to check them out). They say Sunday is for the family, skiing in the winter and the lake in the summer! The plus of such a Sunday: the city becomes the perfect shooting ground (photographers will understand me).

Автор: Eлица Лозанова I Снимки: eLights photography  I Публикувано в Life Tasting Blog


Последвайте ни във Facebook и в Instagram Няма коментари:

Публикуване на коментар