сряда, 28 август 2019 г.

Половин година в Швейцария | Half a Year in Switzerland | Switzerland

Половин година в Швейцария! Звучи едновременно дълго и кратко. Скоро приятел ме попита: свикна ли вече в страната на точността и шоколада? Е, никак не е трудно да им свикнеш на тези неща. И въпреки че всичко се случва с мен и се случва вече половин година, още имам усещането, че живея във филм.

Когато трябваше да реша къде да живея в Швейцария, избирах между Лозана и Берн. Тогава всички, които попитах, бяха категорични - Лозана! Още в началото градът ми допадна, а с времето ми харесва все повече и повече. След шест месеца искам да ви разкажа какво е да живееш в Лозана и за новите неща, които градът добави към ежедневието ми (снимките са от стария град).

*

Half a year in Switzerland! Sounds both long and short. Soon a friend asked me: are you already used to the land of precision and chocolate? Well, it's not hard to get used to these things. And even though everything has been happening to me and has been happening for half a year, I still have the feeling that I live in a movie.

 

When I had to decide where to live in Switzerland, I was choosing between Lausanne and Bern. Then everyone I asked was adamant - Lausanne! I liked the city from the very beginning, and over time I like it more and more. In six months I would like to tell you what it is like to live in Lausanne as an expat and about the new things that the city has introduced to my daily life (the photos are from the Old Town)


1. Камбанитe

Бим-бам-бум, бим-бам-бум.. звукът на камбаните е неизменна част от ежедневието в Лозана. Никога не съм живяла на място, което звучи така. Където всеки ден чуваш камбанен звън. Харесва ми! Има нещо красиво в песента на камбаните, нещо бодро, жизнеутвърждаващо, нещо което всеки ден ти напомня да празнуваш живота и те подсеща кой си. Понякога звучат за кратко, друг път са дълги канонади. Когато търсите апартамент тук, е хубаво да проверите колко близо има църква, защото звукът определено е доста силен. Как камбаните се вплитат в живота ми тук? Будят ме в неделя сутрин:)

*

1. The Bells


Bim-bam-boom, bim-bam-boom ... the sound of the bells is an integral part of everyday life in Lausanne. I've never lived in a place that sounds like that. Where you hear a bell ringing every single day. I like! There is something beautiful in the song of the bells, something cheerful, life-affirming, something that reminds you every day to celebrate life and reminds you who you are. Sometimes they sound short, other times they are long cannons. When looking for an apartment here, would be good to check how close you are to a church, because the sound is quite loud. How do the bells intertwine in my life here? They wake me up on Sunday morning :)2. Водата

Винаги съм си мечтала да живея близо до вода и ето, че сега живея край едно от най-хубавите езера в света. Лозана има красива и дълга алея покрай Женевското езеро (по-красива е може би само тази в Монтрьо). Езерото е сърцеро на града. То го захранва с вода и енергия за живот. Особено през лятото! Тогава всички са там! По всяко време! Изведнъж разбираш, че всичко край езерото е изградено така, че да осигури достъп на хората до водата. Как се вписва водата в ежедневието ми тук? Всеки мой ден започва и свършва с невероятна гледка към Женевакото езеро над лозята Lavaux по пътя за работа и обратно:)

*

2. The Water

I have always dreamed of living near water and now I live near one of the most beautiful lakes in the world. Lausanne has a beautiful and long promenade along Lac Leman (perhaps only the one in Montreux is more beautiful). The lake is the heart of the city. It supplies it with water and energy for life. Especially in the summer! Then everyone is there! Anytime! Suddenly you realize that everything around the lake is built to provide people with access to the water. How does water fit into my daily life here? Every day of mine starts and ends with an incredible view of Lake Leman above the Lavaux vineyards on the way to work and back :)3. Лятото в Лозана

Лятото тук е вълшебно време. Животът направо избухва! Контрастът с останалото време от годината наистина е голям. Покрай езерото изникват много заведения, барчета по тераси и градинки се появяват из целия град. Постоянно има някакви фестивали и събития по улиците. Градът живее на вън! Интересно е колко малко в България знаем за живота в Швейцария. Аз например бях чувала само за джаз фестивала в Монтрьо. А се оказа, че всеки швейцарски град има свой летен фестивал. Някои са по-големи, други напомнят на събития като София диша. 

*

3. Summer in Lausanne

Summer here is a magical time. Life explodes! The contrast with the rest of the year is really big. Many restaurants are opening doors along the lake, bars on terraces and gardens are appearing all over the city. There are always some festivals and events on the streets. The city lives outside! It is interesting how little in Bulgaria we know about life in Switzerland. For example, I had only heard of the Montreux Jazz Festival. And it turned out that every Swiss city has its own summer festival. Some are bigger, others are reminding of events like Sofia Breathes in Bulgaria.

4. Пешеходен рай

Лозана е град, в който можеш да се движиш и да стигнеш почти на всякъде пеша. Как това влияе на живота ми тук? Обичам да ходя пеша! Последните години се движех постоянно с красивата си черна кола:) Сега живея в центъра на града и възможността да стигна на всякъде пеша е велико удобство. Почти не се сещам за колата. Понякога ми минава мисълта да карам колело, но с тия баири в Лозана, бързо се отказвам.

*

4. Pedestrian Paradise

Lausanne is a city where you can go almost anywhere on foot especially if you live in the city center. How does this affect my life here? I love to walk! In recent years I have been driving constantly with my beautiful black car :) Now I live in the city center and the opportunity to get anywhere by walking is such a great convenience. I can hardly think of a car. Sometimes I think of a bike, but with the steep streets in Lausanne, I quickly give up.
5. Международен дух

Лозана е от градовете с изключително международен дух. По улиците можеш да видиш всякакви хора. Дори е трудно да разбереш кои са швейцарците. За човек израстнал в страна като България, където различните раси са голямо изключение, разнообразието тук е изумително. Още се заглеждам по различните хора и ги изучавам с любопитство:) как ми се отразяв това? Не се чувствам чужда, а част от една богата палитра. Самото опознаване на хора от различни раси и култури открива различни светове и обогатява речника:) Освен френското 'бонжур', започваш да използваш португалското 'адиош' за чао и испанското 'бале' за ОК. Фактът, че има много чужденци, е едно от предимството на града за всеки експат, който не знае френски.

*

5. International spirit

Lausanne is one of the cities with a strong international spirit. You can see all kinds of people on the streets. It is even difficult to understand who the Swiss are. For a person who grew up in a country like Bulgaria, where different races are a big exception, the diversity here is amazing. I still look at different people and study them with curiosity :) how does this affect me? I do not feel alien, but part of a rich palette. Getting to know people of different races and cultures reveals different worlds and enriches the vocabulary :) In addition to the French 'bonjour', you start using the Portuguese 'adios' for bye and the Spanish 'bale' for OK. The fact that there are many foreigners is one of the advantages of the city for any expat who does not know French


6. Настроението

Като всеки град Лозана си има своя дух. Ако трябва да го определя с нещо познато, бих казала, че напомня малко на Пловдив. Има едно приятно спокойствие, животът e леко по-бавен и лежерен, без голям стрес и напрежение. Има доза старинен дух и младежки вибрации. Има си всичко, което в нужно на един жив град, а в същото време има и щипка провинциално настроение, което усещаш когато се разминеш с непознат и той ти се усмихне или ти кимне. Как ми се отразява това? Винаги съм си мислела, че след София мога да живея само в по-голям и по-динамичен град. В Лозана открих очарованието на по-малкия град и съм склонна да призная, че много ми допадна! Може би имам наченки на модерния дауншифринг или така започва остаряването ;)

*

6. The Vibe

Like any city, Lausanne has its own vibe. If I have to define it with something familiar, I would say that it reminds a little of Plovdiv in Bulgaria. There is a pleasant calm, life is a little slower and more relaxed, without much stress and tension. There is a dose of ancient spirit and youthful vibrations. It has everything a living city needs, and at the same time it has a pinch of country mood that you feel when you pass a stranger and he smiles or nods at you. How does this affect me? I always thought that after Sofia I could only live in a bigger and more dynamic city. In Lausanne, I discovered the charm of the smaller city and I tend to admit that I really liked it! Maybe I have the first signs of the modern downshifting or that's how aging begins :)
Автор: Елица Лозанова I Снимки: eLights photography I Публикувано в Life Tasting Blog

Последвайте ни във Facebook и в Instagram


Няма коментари:

Публикуване на коментар